اگر می خواهید که فایل های خود را به صورت حرفه ای فقل کنید از این ابزار استفاده نمایید.

قفل گذاری بازگشایی قفل

فایل مورد نظر شما قفل گذاری شده و آماده ی دریافت است

توجه : فایل قفل گذاری شده بعد فقط تولید می شود و هیچ اطلاعاتی در سرور ما ارسال و ذخیره نخواهد شد.

باز کردن فایل

فایل مورد خود را جهت بازگشایی قفل انتخاب نمایید

فقط فایل های رمزگذاری شده توسط این ابزار پذیرفته می شوند.

باز کردن فایل

کلمه عبور را وارد کنید

این عبارت به عنوان یک کلید رمزگذاری استفاده می شود. آن را بنویسید یا آن را بخوانید شما نمی توانید فایل را بدون آن بازگردانید.

رمزگذاری

کلمه عبور را وارد کنید

کلمه عبور را که برای رمزگذاری این فایل مورد استفاده قرار گرفت را وارد کنید. آن را بدون آن نمی توان رمزگشایی کرد.

رمز گشایی کنید

فایل مورد نظر شما بازگشایی شده و آماده ی دریافت است

دریافت فایل